Deugdenethiek en Organisaties

Gegeven wat we weten over het ultieme doel van markten (project A) en over welzijn / menselijk floreren (project B), onderzoekt dit derde onderdeel van ons project (C) welke deugden aanwezig moeten zijn bij marktactoren om de relatie daadwerkelijk tot stand te brengen.

Scheme with virtues as an intermediary factor between market institutions and human flourishing

Deugdethiek is meestal gericht op menselijk gedrag. In dit project gaan we er echter van uit dat organisaties en overheden zich net zo goed kunnen gedragen op een deugdzame, of ook een ondeugdzame manier. Dit is bijvoorbeeld ook de manier waarop Acemoglu & Davidson (2010) praten over ‘extractieve’ versus ‘inclusieve’ overheidsinstellingen, in feite impliceert dit een ‘deugdendiscours’ op macroniveau.

We kijken dus naar de rol van deugden op verschillende niveaus:

  • het persoonlijke niveau;
  • het tussenliggende niveau van bedrijfsorganisatie;
  • het macroniveau van regeringen.

Op het persoonlijke niveau kijken we naar het deugdzame gedrag, of het gebrek daaraan, van managers en andere personen die op de markt opereren.We onderzoeken ook op een meer geaggregeerd niveau welke deugden / waardenpatronen en welke door deugden geïnspireerde institutionele regelingen nodig zijn om markten te laten bijdragen aan welzijn of menselijk bloeien.

Vragen

De leidende vragen voor dit deelproject zijn als volgt:

C1. Wat kunnen we leren van speltheorie, gedragseconomie en experimentele economie over de invloed van (on)deugden op marktefficiëtie en menselijk floreren in een marktcontext?

C2. Wat kunnen we leren van sociale psychologie en managementstudies over de impact van (on)deugden zoals deze zich manifesteren in verschillende leiderschapsstijlen, en in menselijk floeren binnen en door bedrijven?

Methodologieën

Methodologieën die gebruikt worden in dit project zijn:

  • Speltheorie (C1)
  • Gedragseconomie (C1)
  • Kritische reflectie op ‘state of the art’ inzichten uit diverse economische sub-disciplines (C1)
  • Factoranalyse/ Principiële Component Analyse (C2)
  • Regressie-analyse (C2)
  • Binaire logit/probit model (C2)

Onderzoekers in Dit Deelproject

Antoinette Rijsenbilt (Dr.)

Antoinette Rijsenbilt (Dr.)

Eric van Damme (prof. dr.)

Eric van Damme (prof. dr.)

Harry Commandeur (Prof. dr.)

Harry Commandeur (Prof. dr.)

Martijn Burger (dr.)

Martijn Burger (dr.)

Martijn Hendriks (MSc)

Martijn Hendriks (MSc)

Also available in: en