Dit overzicht van Nederlandse blog posts en artikelen gerelateerd aan het Goede Markten onderzoeksproject is een deelselectie van alle Nederlandse blog posts / artikelen op de ‘Morele Markten’ website.

‘Tweehonderd Jaar Terug, Honderd Jaar Vooruit: Van de ene Revolutie naar de Andere’

Tweehonderd jaar terug werd in het Westen een op het eerste gezicht megalomaan en zelfs hopeloos project in werking gezet: het overwinnen van armoede door het creëren van meer welvaart. ‘Vooruitgang’ heette dit project. Tweehonderd jaar later kunnen we niet anders concluderen dan dat dit project onwaarschijnlijk succesvol geweest is. Echter, dit project heeft ook enkele ernstige schaduwzijden. Dat betekent dat we als mensheid voor de komende honderd jaar een nieuw, op het eerste gezicht bijna even megalomaan project moeten starten: het duurzaam maken van deze welvaart.

Concurrentie Is Prikkel voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaamheid is een thema dat ook veel bedrijven interesseert. De motieven om duurzaam te ondernemen, zijn velerlei. Vaak worden twee typen motieven onderscheiden: extrinsieke en intrinsieke motivatie.Bij zogenaamde extrinsieke motivatie handelt een bedrijf duurzaam...

’Bonuscultuur Funest voor Samenwerking’

"Waartoe is de economie op aarde? Willen we een wereld waarin iedereen zijn eigenbelang achterna gaat? Waarin we worden opgejaagd? Filosoof Govert Buijs: 'We zitten in een ratrace'. Een prikkelende analyse in zes steekwoorden."

Marktwerking, Eigenbelang en … Deugden; Adam Smith en Recent Onderzoek

Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de mens geneigd is tot het kwade en alleen eigenbelang nastreeft. Maar dat eigenbelang wordt steeds problematischer. In dit artikel presenteert Johan Graafland recent onderzoek dat laat zien dat deugden in de economie van belang zijn voor het menselijk floreren. Daarbij gaat hij ook in de op schijnbare tegenstellingen in het werk van Adam Smith. Dit artikel komt uit Radix, tijdschrift over geloof en wetenschap, V. 45, nr. 1 (april 2019)

Ethische Vragen rond Handel met China

"Deze week werd bekend dat er bij ASML bedrijfsgeheimen zijn gestolen door oud-werknemers van Chinese afkomst. Dit bericht sloeg in als een bom, want ASML is het paradepaardje van de Nederlandse kenniseconomie. Dat dit zoveel gevoelige snaren raakt, komt ook doordat de laatste tijd toenemende zorgen zijn ontstaan over hoe China zich tot wereldmacht ontwikkelt."

Markt, Overheid en Klimaat Hangen Samen

Volgens de vrijemarktideologie nemen bedrijven meer verantwoordelijkheid voor duurzaamheid als zij door de overheid vrij worden gelaten. Overheidsregulering zou dan per saldo een negatieve invloed hebben op duurzaam ondernemen. Hiertegenover staat de visie dat de overheid juist een belangrijke coördinerende rol heeft. Z

Wordt het Goede Leven door de Vrije Markt Ondermijnd?

"Vanaf 2019 wordt er een nieuw lesboek voor het vak filosofie aan het voortgezet onderwijs gebruikt: Het Goede Leven en de Vrije Markt. Het boek kent een opvallende thematiek waardoor het niet alleen lijkt te zijn geschreven om gelezen te worden door middelbare scholieren. “Dat klopt”, zegt medeauteur Verbrugge, 'We leven in een tijd waarin enorme vragen op ons afkomen die voor iedereen urgent gaan worden. Het is daarom ook te lezen door een breder publiek.' In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem aan de tand."

Tweespalt in Denken over Rol van Deugden in de Economie

Deze week heb ik de eer om de zogenaamde Girard Lezing te verzorgen. Het onderwerp is ”Eigenbelang, marktwerking en… deugden!” De puntjes in deze titel willen erop wijzen dat het belang van deugden in de economie niet vanzelfsprekend is. Veel economen gaan uit...

Drie Filosofen Schreven een Lesboek voor het Examen Filosofie, met Kritiek op Neoliberalisme

"In navolging van de filosofe Martha Nussbaum betogen de drie dat vrijheid niet alleen de afwezigheid van dwang inhoudt, zoals de liberalen stellen. Vrijheid gaat juist ook over de mogelijkheden die mensen hebben om dat goede leven te leiden. Daarom kwamen ze na lang filosoferen met vijf essentiële voorwaarden voor het goede leven: relaties met anderen, instituties, de natuur, het lichaam, en zingeving. De vraag is vervolgens wat de vrije markt betekent voor die vijf voorwaarden. Dat leidt tot een kritische conclusie: een verkeerde marktlogica ondermijnt de condities van het goede leven, aldus de filosofen." Interview naar aanleiding van de publicatie van het boek 'Het Goede Leven en de Vrije Markt'.

Also available in: en