Door Roelof Salomons, Maartje Schulz & Ruben Oude Engberink

Kapitalismekritiek is terug van weggeweest. De ‘doorgeschoten markt’ zou onder meer voor ongelijkheid zorgen, de aarde verpesten en afbreuk doen aan gemeenschapszin, terwijl CEO’s hoge bonussen opstrijken en multinationals belasting ontwijken. Sommige critici zien het kapitalisme liever nog vandaag dan morgen sneuvelen.

Een Markt voor Ons Allemaal behandelt het liberale perspectief op de markt. Het sluit zich niet aan bij het wijdverspreide doemdenken, maar heeft een positieve kijk. Het legt uit waarom liberalen voorstander zijn van een vrije markt en waarom zij die term prefereren boven ‘het kapitalisme’. Het schetst hoe de vrije markt sterk aan ons welvaren heeft bijgedragen en aansluit bij de fundamentele liberale waarde van individuele vrijheid.

Vanuit dit liberale optimisme worden vervolgens de belangrijkste hedendaagse kritieken besproken. Daarbij worden sommige kritieken en misvattingen ontkracht, maar worden enkele kritieken door de auteurs ook ter harte genomen. Een Markt voor Ons Allemaal sluit af met een liberale visie op de toekomst van de vrije markt en met aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat de markt voor ons allemaal blijft werken.

Met medewerking van de TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de VVD. Op haar initiatief hebben de auteurs zich gebogen over de verschillende kapitalismekritieken en nagedacht over de toekomst van de vrije markt.

Recensies:Johan van Overveldt opESB schreef:

"Inkomens- en rijkdomsongelijkheid, structurele werkloosheid, klimaatverandering en andere ecologische ongemakken, uit de hand gelopen publieke financiën – en zelfs de toenemende geopolitieke spanningen [...] Salomons, Schulz en Oude Engberink presenteren in dit boek goed onderbouwde weerleggingen voor elk van deze en ook nog andere aantijgingen. Ze doen dat niet op een ongenuanceerde, geheel ideologisch geïnspireerde wijze maar met argumenten en evidentie. En met oog voor de tekortkomingen die inherent zijn aan die vrijemarkteconomie – want die zijn er uiteraard wel. [...] Als er één punt van kritiek op het boek te formuleren valt, dan is het wel dat er onvoldoende duidelijk voor het voetlicht gebracht wordt dat de overheid verzuimt om het klimaatprobleem, het schuldenprobleem, de werkloosheid, de infrastructuurtekorten en de financiële instabiliteit aan te pakken. Het gebeurt wel, de thema’s worden aangestipt, maar het had sterker en diepgaander gekund [....]. Een markt voor ons allemaal vereist als een Siamese tweeling ook een overheid voor ons allemaal."


Interview met Co-Auteur Maartje Schulz

Inhoudsopgave van Een Markt voor Allemaal

Overzicht van de kritieken en onze antwoorden

 • De kritieken op het kapitalisme
 • Onze antwoorden

A. Het liberalisme en de vrije markt

In deel A wordt de relatie tussen het liberalisme, het kapitalisme en de vrije markt geduid. Hierin wordt ook toegelicht waarom liberalen voorstander zijn van een vrije markt en wat zij zien als basisvoorwaarden en spelregels voor een goedwerkende vrije markt. De successen die maatschappijen met een liberale democratie en een markt realiseerden, zullen worden getoond.

 1. Concepten
 2. Het liberalisme, de vrije markt en het kapitalisme
 3. De zegeningen van de vrije markt
 4. Spelregels voor een goedwerkende vrije markt
 5. Tot besluit

B. Kritieken op de markt

In deel B worden de belangrijkste hedendaagse kritieken op een rij gezet in zelfstandige hoofdstukken, met daarop telkens een reflectie. Dat kan betekenen dat sommige kritiek wordt weerlegd, maar andere kritiek (deels) op een liberale manier wordt meegenomen. Deze acht hoofdstukken zijn allemaal hetzelfde ingedeeld. Eerst wordt de specifieke kritiek omschreven. Vervolgens geven de auters daarop hun reflectie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met ideeën voor de weg vooruit.

 1. De multinational versus de burger
 2. Kapitalisme en klimaat: grenzen aan de groei
 3. Machtsconcentratie
 4. Aandeelhouders in het verdomhoekje
 5. Ongelijkheid
 6. Markt versus overheid
 7. Vrije markt versus vitale belangen
 8. Kapitalisme en ‘het goede’
 • Conclusie
 • Beleidsaanbevelingen

Over de Auteurs

 • Prof. dr. Roelof Salomons is bijzonder hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt als strategisch adviseur bij verschillende financiële instellingen.
 • Drs. Maartje Schulz is wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting. Ze studeerde Politicologie aan Universiteit Leiden en werkte daarna twee jaar als redacteur binnenland en economie bij Elsevier Weekblad.
 • Ruben Oude Engberink is student aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgt de masteropleidingen Finance en Philosophy, Politics & Economics.