“Vrijhandel wordt vaak gemotiveerd op basis van het mensbeeld van de rationele en individualistische homo economicus. Deze bijdrage analyseert vrijhandel vanuit een breder, relationeel mensbeeld. Na de introductie van het relationele mensbeeld gaan we in op de zegeningen van vrijhandel vanuit een relationeel perspectief. Vervolgens bespreken we een drietal ontwikkelingen die de internationale handel onder druk zetten. We bezien daarbij een aantal beleidsopties om te voorkomen dat vrijhandel intermenselijke relaties schaadt.”

Lans Bovenberg (2017). “Vrijhandel vanuit relationeel perspectief: kansen en bedreigingen.” In: Christen-Democratische Verkenningen, Herfst 2017 (pp. 53-63).