Bij de Rijksuniversiteit Groningen is binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte plaats voor een bijzonder hoogleraar Economie en Financiën vanuit Humanistisch Perspectief vanwege de stichting Socrates. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde treedt als penvoerder van de bijzondere leerstoel op.

Het gaat om een bijzonder hoogleraarschap vanwege de humanistische stichting Socrates gedurende vijf jaren met een omvang van acht uren per week. (In principe is na die vijf jaren na een evaluatie een herbenoeming mogelijk.) Het betreft een onbezoldigde functie. De stichting Socrates ondersteunt de bijzondere leerstoel met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding.

De stichting Socrates

De stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de grondslagen en achtergronden van het humanisme. Het vestigen en onderhouden van humanistische bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Zie verder: www.stichtingsocrates.nl

Positie van de bijzondere leerstoel

Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de finance-groep, waarin aandacht is voor

 • finance & development (prof. R. Lensink),
 • sustainable finance (prof. B. Scholtens),
 • financial ethics (prof. B. de Bruin) en
 • corporate governance (prof. N. Hermes).

Binnen de Faculteit Wijsbegeerte kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de vakgroep Ethics, Social and Political Philosophy, met aandacht voor

 • ethiek (profs F. Hindriks en P. Kleingeld),
 • politieke theorie (profs C. Straehle en B. Streumer), en
 • toegepaste ethiek (prof. B. de Bruin).

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE). Onderzoekssamenwerking rondom aan deze opleiding gerelateerde thema’s wordt gestimuleerd door het Centre for Philosophy, Politics and Economics.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerstoelhouder

De functie omvat de reguliere taken van een hoogleraar op de terreinen van onderwijs, onderzoek en bestuur (beschreven in het UFO-profiel). In het bijzonder zijn de volgende taken van belang:

Onderwijs: De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE). Binnen deze ontwikkelingen ziet de Rijksuniversiteit Groningen ruimte voor het Socrates-hoogleraarschap, onder meer in de vorm van een elective course die openstaat voor masterstudenten aan beide faculteiten alsmede studenten in de master PPE, en bijdragen aan scriptiebegeleiding in de master. Het onderwijs van de bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates is desgewenst universiteitsbreed. Het is toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, universiteiten en hogescholen, alsmede voor geïnteresseerden in het humanisme en de humanistische traditie.

Onderzoek: De Socrates-hoogleraar zal zich in zijn/haar onderzoek concentreren op wat Nobelprijswinnaar Robert Shiller ‘finance and the good society’ noemt: de relatie van financiële economie met kwaliteit van leven, het goede leven en levenskunst, en rechtvaardigheid en ethiek. Het humanistisch perspectief op deze relatie krijgt vorm door bijzondere aandacht voor het begrijpen van economie als een het leven zingevende praktijk, en door het creatief actualiseren van assumpties over de rationaliteit van financiële actoren.

Uw profiel

 • gepromoveerd in een discipline en / of op een onderwerp dat relevant is voor Economie en Financiën vanuit humanistisch perspectief, bij voorkeur economie of wijsbegeerte
 • uitstekende onderzoeksreputatie en / of professionele ervaring op een relevant terrein: economie en/of financiën met een wijsgerig aspect, of wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor economische vraagstukken
 • uitstekende presenteerder / docent, zo mogelijk blijkend uit (student-)evaluaties en onderwijskwalificatie
 • georiënteerd op ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in economie en financiën vanuit humanistisch perspectief, ook in internationaal verband
 • openstaand voor samenwerking met wijsbegeerte, psychologie, sociologie, politieke wetenschappen en bereid mee te werken aan de specifieke doelstellingen van het Centre for Philosophy, Politics and Economics
 • in staat, per definitie op niet-dogmatische wijze, het humanistisch perspectief te vertegenwoordigen, ook in bredere publieke kring
 • bekend met de humanistische traditie en bereid daarvan blijk te geven in het publieke debat
 • beschikkend over academische leiderschapskwaliteiten, coachend, enthousiasmerend, en in staat als teamspeler te fungeren
 • beschikkend over goede communicatieve en inspirerende eigenschappen

Structuurrapport

Het Structuurrapport (d.d. 01-05-2017) voor dit bijzonder hoogleraarschap, met daarin de profielschets alsmede de functie-eisen die aan de Socrates-hoogleraar worden gesteld, is te vinden op de website van de stichting Socrates: www.stichtingsocrates.nl (onder Actueel).

Toezicht

Een College van Curatoren reflecteert op het functioneren van de bijzondere leerstoel. De bijzonder hoogleraar rapporteert hieromtrent twee maal per jaar aan dit College en via het College aan het bestuur van de stichting Socrates.

Informatie en sollicitatie

De Rijksuniversiteit Groningen en de stichting Socrates streven naar gender balance binnen de universiteit. Vrouwen zijn om deze reden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitaties dienen te zijn voorzien van:

 • een motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden door gebruik te maken van het digitale sollicitatieformulier via onderstaande link, uiterlijk voor 21 juni 2017. Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. B. de Bruin, secretaris van de benoemingsadviescommissie, via het e-mailadres b.p.de.bruin@rug.nl (niet voor sollicitaties).

Voor sollicitaties:

http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?reply=00347-02S0005LLP

Ingezonden door A. Hielkema, secretaris stichting Socrates